Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De praktijk voor Parodontologie en Implantologie Breda streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een patiëntendossier zodat u zich kan inschrijven in de praktijk;
 • Het bijhouden van uw medisch- en tandheelkundig dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor het bewaren van uw financiële gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Er is een privacy beleid opgesteld zodat uw privacy voldoende wordt gewaarborgd in de praktijk.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van Cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacyverklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan secretariaat@parobreda.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 076- 520 47 67. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens kunt u vinden via deze link.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Functionaris gegevensbescherming
t.n.v. P.J.J.A.P. Avontroodt
Brederostraat 2B
4819 HH  BREDA
Email: secretariaat@parobreda.nl

 

Klachten

In de gevallen dat u zich niet kunt vinden in de voorgestelde behandelingsmogelijkheden is het belangrijk om dit met ons te bespreken. Wij staan open voor uw kritiek en willen graag in overleg met u tot een gewenst resultaat komen. Wanneer een dergelijk overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat kunt u besluiten te overleggen met een gecertificeerde collega parodontoloog NVvP. Deze specialist kan met u alle gegevens nogmaals op een rijtje zetten en met u bespreken. Let op, een dergelijke tweede mening (second opinion) is niet kosteloos.
Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat u een klacht heeft over uw behandeling door ParoBreda. Een goed gesprek kan veel misverstanden voorkomen. Mocht dit gesprek niet tot een oplossing leidenkunt u gebruik maken van een klachtenregeling opgesteld door onze beroepsvereniging Nederlandse Verenging ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) is uw recht op het indienen van een klacht geregeld. Voor meer informatie over de klachtenprocedure klik hier.

BIG-registratie

In het BIG-register (www.bigregister.nl) kunt u nagaan of een tandarts wel echt een officiële tandarts is. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent.
De Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.
Wij hebben geen onbevoegden in dienst en werken volledig volgens de regels van deze wet BIG.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. indien u uw afspraak niet kan nakomen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde behandeltijd in rekening brengen.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de parodontoloog en medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Algemene informatie
De gegevens op de website van de ParoBreda zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over onze praktijk. Wij spannen ons in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kan aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op inhoud van de website rust een auteursrecht van ParoBreda. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van ParoBreda liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De Praktijk voor ParoBreda is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacystatement

ParoBreda respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie of inschrijving.

Cookies

De website van ParoBreda maakt enkel gebruik van Analytics cookies om de werking van de website te verbeteren.Deze zijn niet privacygevoelig.

Aansprakelijkheid

Uw bezoek aan de website van ParoBreda is voor uw eigen rekening en risico. ParoBreda sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.

Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandheelkundige adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult.

Toegang

ParoBreda behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen.